Polgári perek

A polgári perekben a követelés alapjául szolgáló jogviszonyok igen összetettek és bonyolultak. A tárgyalóterem légköre a hétköznapi ember számára meglehetősen idegen, és már maga a per is stresszhelyzetet okozhat, ezért nélkülözhetetlen az ügyfél érdekeit képviselő ügyvéd részvétele. Mivel a követelések perben való rendezése jelentős költséggel és idővel jár, megfontolandó, hogy a felek peren kívül kössenek egymással egyezséget.

A polgári jogi terület valamilyen formában minden személyt érint, irodánk egyik fő profilja a polgári ügyekben való tanácsadás, és az ügyfeleink polgári ügyekben való képviselete.

Milyen területeket fed le a polgári jog?

A polgári jog tömören egy jogág, általánosságban az egymással mellérendeltségi viszonyban álló természetes és jogi személyek közti vagyoni viszonyokat, és az egyes személyhez fűződő jogokat szabályozza, gyakran a magánjog szinonimájaként használják. A klasszikus polgári jogi területek közé sorolható az ingatlanjog, a családjog, az öröklési jog, a kötelmi jog, a dologi jog és cégjog. A Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló polgári perek körébe tartoznak például a személyiségjogi perek (rágalmazás, becsületsértés, jó hírnév megsértése, sajtó-helyreigazításos ügyek, képmáshoz és hangfelvételhez való jog érvényesítése, stb.), és a sérelemdíjjal kapcsolatos ügyek.

Polgári peres képviselet

A polgári peres képviselet ellátása az új Polgári perrendtartásról szóló törvény hatályba lépése óta szinte önálló ügyvédi szakterületté alakult. Számtalan területen merülhet fel vita akár magánszemélyek akár jogi személyek között, és a vitás kérdésekben célszerű az ügyfeleknek közös megegyezésre jutni. Előfordul, hogy nem lehetséges a megegyezés, ekkor kerül sor a polgári eljárásra, a polgári per lefolytatására a bíróság előtt.

Mit jelent a polgári per?

A viták elrendezésének egyik módja, szinte minden esetben – költséghatékonysági szempontból – egyezető eljárás előzi meg. A per során a bíró hoz a jogszabályoknak megfelelő döntést, ítéletet a vitás ügyben – figyelembe véve a felek (alperes, és felperes) tényállításait és bizonyítékait. A polgári perben számos bizonyítási eszköznek van jelentősége, például tanúvallomásoknak, tárgyi bizonyítékoknak, szakértői véleményeknek, szemléknek, és egyéb okiratoknak.

Mikor szükséges ügyvédet megbízni?

Az új Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint nem lehet önállóan eljárni, kötelező jogi képviseletet igénybe venni a következő esetekben, például:

  • Kúria előtti eljárásban
  • Törvényszék előtti eljárásokban (sok esetben)
  • Egyes nem peres eljárásoknál, ahol a bírósággal kötelező az elektronikus úton való kapcsolattartás, valamint a beadványok benyújtása

A felsorolt eljárásokon túl, azonban ajánlott minden esetben tapasztalt ügyvéd segítségét kérni az

ügyfél érdekeinek maradéktalan érvényesítése érdekében.

Ügyvédi munka a polgári jog területén

Az ügyvéd a polgári jogi ügyekben egyrészt, mint jogi képviselő jár el a felek képviseletében, a peres eljárások során. Szerkeszti az ügyvédi beadványokat, részt vesz az eljárási cselekményeken. Ellátja az ügyfél képviseletét (peres és nem peres eljárásokban) az állami és önkormányzati hatóságok előtt.Közreműködik ingatlan adásvétel, ajándékozás során, hagyatéki, kártérítési ügyekben, követelés kezelés során.

Ugyanakkor okiratszerkesztő tevékenységet is ellát az olyan magánjogi szerződéseknél, ahol kiemelkedő a jelentősége az ügyvédi ellenjegyzéshez kötött dokumentumoknak (például ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási és életjáradéki szerződés).

 Milyen ügyeket lát el a polgári jogi ügyvéd polgári peres ügyekben?

A polgári jogi ügyvéd ellátja az ügyfél jogi képviseletét. Megteszi a szükséges nyilatkozatokat az adott bírósági eljárás során. Az ellenérdekű felek az érdemi álláspontjukat mind a bírósággal, mind egymással az ügy előkészítése – a perfelvétel – során iratok benyújtásával közlik. Ezek a dokumentumok nem csak tartalmukban komplexek, de terjedelmükben is jelentősek lehetnek, így a polgári pereknél az ügyvéd iratszerkesztési munkája is nagy jelentőséggel bír. Biztosítja az ügyfél érdekeinek védelmét. Fontos, hogy az ügyvéd szakszerűen hajtja végre az eljárási cselekményeket.

Miért érdemes ügyvéd segítségét kérni?

Számos olyan magánjogi aktus van, amelynél a jogszabály nem írja elő kötelezően az ügyvédi közreműködést, viszont, ha az okirat elkészítésével a felek szakembert bíznak meg, úgy a későbbi jogviták is elkerülhetők.

A polgári peres eljárás során az érdekelt felek számára nélkülözhetetlen a jogi képviselet igénybevétele annak érdekében, hogy a bíróságon a számukra legelőnyösebb döntés születhessen meg. Egy per során az ügyvéd által alkalmazott pertaktikának is nagy a jelentősége, például, hogy milyen lényeges körülményekre hívja fel a bíróság figyelmét.

Mi történik a konzultáción?

A konzultáción átbeszéljük az üggyel kapcsolatos részleteket, és megválaszoljuk az ügyfelet foglalkoztató kérdéseket például a per kimenetével (időtartamával) kapcsolatban, valamint (lehetőség szerint) azonnali megoldási javaslatokat vázolunk fel. Célunk egyrészt a megegyezés, a peren kívüli megállapodás elősegítése, és az esetlegesen irreális igényekre is felhívjuk az ügyfél figyelmét. Tájékoztatjuk a probléma megoldásával kapcsolatos jogi lehetőségekről, a leghatékonyabb perstratégia kialakításáról. Amennyiben peres eljárásra van szükség, tájékoztatjuk a bírósági eljárás kapcsán felmerülő várható költségekről, bírósági illetékekről, a felmerülő ügyvédi, és szakértői díjakkal kapcsolatosan, valamint az igénybe vehető kedvezményekről, mentességekről egyaránt.

Meddig tart az ügyvéd megbízása?

A polgári jogi peres ügyvéd megbízása a megbízási szerződésben foglaltak teljesüléséig, általánosságban az ügy jogerős befejezéséig szól.

Mire terjed ki a megbízás?

Az ügyvéd a megbízás alapján egyeztető tárgyalásokat bonyolít le (peren kívül), elkészíti, megszerkeszti, ellenjegyzi az egyezségi ajánlatokat. Fizetésre, teljesítésre irányuló felszólító leveleket, egyéb nyilatkozatokat készít el. Ellátja a bíróság előtti peres vagy peren kívüli jogi képviseletet, részt vesz a tárgyalásokon. Elkészíti a szükséges keresetleveleket, ellen-kérelmet, viszontkeresetet, valamint egyéb beadványokat. Jogi tanácsadást nyújt a peres feleknek például pertaktikai és pergazdaságossági döntésekben, valamint a perköltségek mérséklése érdekében. Tanácsot ad a peres költségek viselésével, és az eljárási illetékfizetésekkel kapcsolatosan.

Miért minket válasszon?

Ügyvédi irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik a polgári jog területén, arra törekszünk, hogy az ügyfeleket hozzásegítsük a megalapozott döntéshez az összes érv és lehetőség birtokában. Nagy hangsúlyt fektetünk a jogi viták, és konfliktusok peren kívüli eszközökkel való rendezésére. Szakszerű jogi képviseletet biztosítunk, amennyiben a peren kívüli megegyezés nem vezet eredményre. Célunk, hogy az ügyfelek által megbízott feladatokat a lehető legrövidebb idő alatt költséghatékonyan oldjuk meg.

    Mondja el jogi problémáját! Segítünk!


    Foglaljon időpontot most!