közös költség

Közös költség és a behajtásával kapcsolatos főbb tudnivalók

A különböző otthonteremtési támogatások kedvezően hatottak az ingatlanpiacra, egyre másra épülnek a többszintes lakóházak és társasházak. Azonban nem csak az új építésű ingatlanok, hanem a korábbi osztatlan közös tulajdonú lakások java része is társasházi lakásként működik. Sokszor olvashatunk arról a médiában, hogy a szolgáltatóknak járó különböző díjakat egyes tulajdonostárs tartozása miatt a többi tulajdonos kénytelen megfizetni. Ugyanakkor manapság az ingatlanpiac élénkülése miatt valós problémát jelent a korábbi tulajdonos által felhalmozott közös költség problematikája. Kérdés, hogy kit terhel a hátralék az új tulajdonost, illetve a társasházi tulajdonosokat?

A közös költséggel kapcsolatos tudnivalók

A közös költség igen tág fogalom, magában foglalja a közös tulajdon részét képező épületrészt, berendezést, a nem lakás célú helyiség fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodáson túli kiadásokat is. Amennyiben a társasház szervezeti-működési szabályzata (SZMSZ) másképp nem rendezi, akkor a költségek megosztását a tulajdoni hányad alapján kell a tulajdonostársaknak megfizetni.

Fizetési felszólítás, kézbesítési vélelem

A társasház pénzügyeinek intézése, az esetleges behajtással kapcsolatos ügyek igen nagy felelősséget rónak a közös képviselőre. A közös költség hátralék behajtással kapcsolatos szabályokat az SZMSZ rendezi.

A közös képviselő első lépésben írásbeli – fizetési emlékeztetőt, majd fizetési felszólítást küld az adósnak, amelynek a kintlévőséggel kapcsolatos összes körülményt, így nemcsak a kintlévőség összegét, de a határidő megjelölését is tartalmaznia kell. A határidővel kapcsolatban fontos tudni, hogy nem a felszólító levél keltezésétől, hanem a közlés tudomásulvételétől indul.

Abban az esetben, ha az adós megtagadja a hivatalos levél átvételét, vagy a kiértesítés ellenére sem veszi át a küldeményt, akkor áll be a kézbesítési vélelem.

közös költség behajtása

Kézbesítési vélelem

Az ismert lakóhelyére, levelezési címére a postai úton kiküldött ajánlott küldemény akkor számít kézbesítettnek ha:

  • az átvételét megtagadta,
  • a második megkísérelt, és nem kereste jelzéssel visszaérkezett fizetési felszólítás követően, a második kísérlet napját követő 8. munkanapon áll be.

Tehát az át nem vételtől függetlenül kézbesítettnek kell a felszólítást tekinteni. Amennyiben a tulajdonos a felszólítás ellenére sem rendezi a hátralékát, akkor érdemes ügyvédi felszólítást küldeni.

Ügyvédre van szüksége?

Mondja el jogi problémáját! Segítünk! Visszahívást kérek!

Fizetési meghagyás kibocsátása

Társasházak kintlévőségének kezelésére, fizetési meghagyásos eljárások lefolytatására gyakran kérnek fel ingatlan ügyekben jártas ügyvédi irodát. Az ügyvédi bevonása a tapasztalatok szerint eredményes, mivel sokszor tudatosítja az adósban a helyzet komolyságát, illetve a nemfizetésből adódó súlyos jogi következményeket.

A fizetési meghagyás ellen az adós a kézbesítéstől számított 15 napon belül úgynevezett írásbeli ellentmondással élhet a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél. Amennyiben a kötelezett a teljes összeget elismeri – és csak halasztást, vagy részletfizetést kér – , akkor ennek a kérelemnek a közjegyző helyt adhat. Ha az ügyfél nem nyújt be ellentmondást, akkor a közjegyző jogerősítési záradékkal látja el a fizetési meghagyást, amelyet kézbesít az adósnak.

Végrehajtási eljárás

A jogerősítési záradékkal ellátott fizetési meghagyás birtokában végrehajtási eljárás folytatható le. Lehetőség van közvetlenül önálló bírósági végrehajtóhoz fordulni. A végrehajtó letilthatja az adós jövedelmének egy részét, a lefoglalhatja pénzforgalmi számláit (ún. inkasszó), de a vonatkozó szabályok alapján ingó vagy ingatlan árverést is elrendelhet.

Jelzálogjog

Amennyiben az adós a fizetési meghagyás kibocsátása ellenére sem rendezi a tartozást, akkor már három havi közös költség tartozás a jelzálogjog bejegyzését is vonhatja maga után. A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közgyűlési határozatot közokiratba, illetve ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Ezzel az okirattal a jelzálogjog a földhivatalba bejegyezhető Amennyiben megtörténik a tartozás kiegyenlítése, akkor a jelzálog törléséről 8 napon belül szükséges engedélyt kiadni.

Kapcsolódó cikkek