közös költség

Közös költség és a behajtásával kapcsolatos főbb tudnivalók

A különböző otthonteremtési támogatások kedvezően hatottak az ingatlanpiacra, egyre másra épülnek a többszintes lakóházak és társasházak. Azonban nem csak az új építésű ingatlanok, hanem a korábbi osztatlan közös tulajdonú lakások java része is társasházi lakásként működik. Sokszor olvashatunk arról a médiában, hogy a szolgáltatóknak járó különböző díjakat egyes tulajdonostárs tartozása miatt a többi tulajdonos kénytelen megfizetni. Ugyanakkor manapság az ingatlanpiac élénkülése miatt valós problémát jelent a korábbi tulajdonos által felhalmozott közös költség problematikája. Kérdés, hogy kit terhel a hátralék az új tulajdonost, illetve a társasházi tulajdonosokat?

A közös költséggel kapcsolatos tudnivalók

A közös költség igen tág fogalom, magában foglalja a közös tulajdon részét képező épületrészt, berendezést, a nem lakás célú helyiség fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodáson túli kiadásokat is. Amennyiben a társasház szervezeti-működési szabályzata (SZMSZ) másképp nem rendezi, akkor a költségek megosztását a tulajdoni hányad alapján kell a tulajdonostársaknak megfizetni.

Fizetési felszólítás, kézbesítési vélelem

A társasház pénzügyeinek intézése, az esetleges behajtással kapcsolatos ügyek igen nagy felelősséget rónak a közös képviselőre. A közös költség hátralék behajtással kapcsolatos szabályokat az SZMSZ rendezi.

A közös képviselő első lépésben írásbeli – fizetési emlékeztetőt, majd fizetési felszólítást küld az adósnak, amelynek a kintlévőséggel kapcsolatos összes körülményt, így nemcsak a kintlévőség összegét, de a határidő megjelölését is tartalmaznia kell. A határidővel kapcsolatban fontos tudni, hogy nem a felszólító levél keltezésétől, hanem a közlés tudomásulvételétől indul.

Abban az esetben, ha az adós megtagadja a hivatalos levél átvételét, vagy a kiértesítés ellenére sem veszi át a küldeményt, akkor áll be a kézbesítési vélelem.

közös költség behajtása

Kézbesítési vélelem

Az ismert lakóhelyére, levelezési címére a postai úton kiküldött ajánlott küldemény akkor számít kézbesítettnek ha:

  • az átvételét megtagadta,
  • a második megkísérelt, és nem kereste jelzéssel visszaérkezett fizetési felszólítás követően, a második kísérlet napját követő 8. munkanapon áll be.

Tehát az át nem vételtől függetlenül kézbesítettnek kell a felszólítást tekinteni. Amennyiben a tulajdonos a felszólítás ellenére sem rendezi a hátralékát, akkor érdemes ügyvédi felszólítást küldeni.

Fizetési meghagyás kibocsátása

Társasházak kintlévőségének kezelésére, fizetési meghagyásos eljárások lefolytatására gyakran kérnek fel ingatlan ügyekben jártas ügyvédi irodát. Az ügyvédi bevonása a tapasztalatok szerint eredményes, mivel sokszor tudatosítja az adósban a helyzet komolyságát, illetve a nemfizetésből adódó súlyos jogi következményeket.

A fizetési meghagyás ellen az adós a kézbesítéstől számított 15 napon belül úgynevezett írásbeli ellentmondással élhet a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél. Amennyiben a kötelezett a teljes összeget elismeri – és csak halasztást, vagy részletfizetést kér – , akkor ennek a kérelemnek a közjegyző helyt adhat. Ha az ügyfél nem nyújt be ellentmondást, akkor a közjegyző jogerősítési záradékkal látja el a fizetési meghagyást, amelyet kézbesít az adósnak.

Végrehajtási eljárás

A jogerősítési záradékkal ellátott fizetési meghagyás birtokában végrehajtási eljárás folytatható le. Lehetőség van közvetlenül önálló bírósági végrehajtóhoz fordulni. A végrehajtó letilthatja az adós jövedelmének egy részét, a lefoglalhatja pénzforgalmi számláit (ún. inkasszó), de a vonatkozó szabályok alapján ingó vagy ingatlan árverést is elrendelhet.

Jelzálogjog

Amennyiben az adós a fizetési meghagyás kibocsátása ellenére sem rendezi a tartozást, akkor már három havi közös költség tartozás a jelzálogjog bejegyzését is vonhatja maga után. A jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közgyűlési határozatot közokiratba, illetve ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Ezzel az okirattal a jelzálogjog a földhivatalba bejegyezhető Amennyiben megtörténik a tartozás kiegyenlítése, akkor a jelzálog törléséről 8 napon belül szükséges engedélyt kiadni.

Kapcsolódó cikkek