Haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jog

Gyakori, hogy a család vásárol egy ingatlant, a gyermeke nevére íratja, viszont a szülő haszonélvezeti jogot tart fenn magának. Későbbiekben előfordulhat, hogy a gyermek – a tulajdonos- nem akarja, vagy nem tudja karbantartani, az állagát megóvni, magyarul nem költ rá. Ilyen esetben mi a teendő, mi a szerepe a múltban bejegyezetett haszonélvezeti jognak: az előnyök mellett járhat e súlyos kötelezettségekkel.

A haszonélvezeti jog fogalma több szempontból is kikerülhetetlen, hiszen ingatlan adásvételekor gyakran szembesülnek a vevők, hogy a kiszemelt ingatlan tulajdoni lapján valamekkora hányadú haszonélvezeti jog szerepel. Vagy például az ingatlan árverésen történő vásárlásnál a kiírásából nem derül ki egyértelműen, hogy melyik tulajdoni hányadon van haszonélvezeti jog – erről csak a friss tulajdoni lap tud felvilágosítást adni. Felmerülhet a kérdés, hogy kockázatos-e haszonélvezettel terhelt ingatlan vásárlásba bonyolódni.

Mi a haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog keletkezhet törvény erejénél fogva (holtig tartó özvegyi jog), illetve rendelkezésen alapulva. Az előbbi az örökhagyó halálakor következik be.

A szerződésen alapuló jogról beszélünk ingatlan esetében, amikor például a szülők (vevők) a tulajdonjogot átruházzák a gyermekre, maguk részére pedig haszonélvezeti jogot hoznak létre. Az alapítása történhet ingyenesen, de ellenszolgáltatás fejében is. Megkülönböztethető teljes illetve részleges haszonélvezet, az utóbbi esetében az ingatlannak csak egy részére terjed ki. Alapítható egy dolgon belül akár több személy javára is, ebben az esetben a felek egymás mellett gyakorolhatják, vagy sorrendben egymást követően. A szerződésen alapuló jogot az írásbeli szerződésen túl szükséges bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

Fontos tudni a haszonélvezeti joggal kapcsolatban, hogy sem átruházni, sem örökölni nem lehet: ahhoz a személyhez kötődik, akinek a javára létrehozták.

Ingatlan esetében a Polgári Törvénykönyv alapján a haszonélvezeti joggal rendelkező személy jogosult a más tulajdonában álló dolog birtoklására, használatára, de akár a hasznosítására és bérbeadására is. Viszont nem jogosult az ingatlan feletti rendelkezésre. Ezen azt kell érteni, hogy nem ruházhatja át másra a tulajdonjogot, valamint nem terheltetheti meg. A haszonélvezőnek azonban kötelezettségei is vannak az ingatlannal kapcsolatban, viselnie kell tulajdonhoz kapcsolódó terheket is. A tulajdonost hasonló jogok illetik meg, mint a haszonélvezőt, amíg ezekkel a jogokkal a haszonélvező nem kíván élni.

A haszonélvezeti jog időtartama

A jogszabály szerint a haszonélvezeti jog alapítható határozatlan (a jogosult haláláig tarthat), és határozott időre egyaránt.

Egyéb tudnivalók a haszonélvezeti joggal kapcsolatban

Ingatlanhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog alapításához elengedhetetlen az ügyvéd közreműködése, csak az általa ellenjegyzett szerződés jogszerű.

A haszonélvezet témáján belül érdemes tisztázni a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedésének fogalmát. Amely azt jelenti, hogy lehetősége van a haszonélvezőnek ingyenesen bárki számára átengedni. Ellenérték fejében történő átengedés esetében, a tényről köteles előzetesen értesíteni az ingatlan tulajdonosát. Ebben az esetben a tulajdonos elsődleges jogot élvez, ha a megadott feltételeket maga számára is elfogadhatónak találja.

A költségviselés

Az ingatlanok esetében a használatból kifolyólag költségek lépnek fel. Ezek egy része a haszonélvezőt, más részük viszont a tulajdonost terhelik.

Haszonélvező terhei: minden, ami nem számít rendkívüli javításnak vagy helyreállításnak, például a fenntartással járó kisebb terhek (viharkár, betörés, pár elmozdult cserép miatti beázás), az ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi költségek, valamint az állagmegóvással összefüggő karbantartás költségei.

Tulajdonos terhei: helyreállítások, felújítások, rendkívüli javítások költsége.

Felmerülhetnek olyan nagyobb költségű kiadások is, mint a tetőszerkezeti cseréje, szigetelése, amelyeknek a viselése egyik fél számára sem kötelező. Abban az esetben viszont, ha az értéknövelő beruházásokat a haszonélvező állja, és amennyiben megszűnik a haszonélvezet, akkor ezeket a költségeket a tulajdonosnak a haszonélvező számára meg kell térítenie.

A tulajdonos jogai a haszonélvezővel szemben

A tulajdonosnak a jogszabály engedélyezi ellenőrizni a haszonélvezet gyakorlását, és biztosítékot követelhet, ha a dolgot a haszonélvező nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja. A tulajdonosi igények érvényesítését a törvény meghatározott sorrend betartása mellett biztosítja. A végeredménye akár a haszonélvezeti jog gyakorlatának a felfüggesztése lehet mindaddig, amíg a haszonélvező megfelelő biztosítékot nem ad a tulajdonos számára.

Haszonélvezeti jog megszüntetése

A haszonélvezeti jog megszűnik a jogosult halálával, illetve a határozott időre alapított jog a megadott idő leteltével.

Az ingatlan eladásához szükséges a haszonélvező hozzájárulása, aki a haszonélvezeti jogáról lemondhat. Ez történhet érték fejében-visszterhesen-, illetve ingyenes lemondás által (hasonlóan az alapításához). Ezt követően kerül le a tulajdoni lapról a haszonélvezeti jog.

 

 

Kapcsolódó cikkek