Eltartási szerződés

A köznapi életben gyakran hallani az eltartási szerződésről, amely valójában az öröklési szerződést jelenti. A szerződést az idősek, a gondoskodásért cserébe kötnek akár közeli családtaggal. A jövőbeni örökség tárgya általában az idős személy ingatlana. Ez a megállapodás hasznos lehet mindkét fél számára, de jellegéből adódóan a szerencse szerződések kategóriájába szokták sorolni a bizonytalan tényezők miatt.

A tartási kötelezettség lehet jog által szabályozott, a Ptk. tartalmazza, hogy rokonaival szemben ki milyen körben és milyen feltételek mellett tarthat igényt a tartásra. Az öröklési szerződés során pedig az örökhagyó eltér a törvényes öröklés rendjétől.

A másik csoportja a tartásnak, amelyben felek (az eltartó és az eltartott) szerződés keretében állapodnak meg.

A köznyelvben eltartási szerződésként nevezett öröklési szerződés abban különbözik a tartási és életjáradék szerződéstől, hogy míg az utóbbiak esetében a tulajdonjog a szerződés megkötésével, addig az öröklési szerződésnél csak az örökhagyó halálával száll át az örökösre (az eltartóra).

A tartási és életjáradék szerződés, mint visszterhes vagyoni szerződés, szigorú tartalmi és formai követelményekkel rendelkezik.

Kötelező tartalmi elemek:

Az eltartott örökhagyó részéről kötelező elem: az örökös megnevezése.

Az eltartó örökös részéről pedig a kötelezettség vállalás, amely az örökhagyó, vagy általa meghatározott harmadik személy eltartására, gondozására, illetve járadék fizetésére vonatkozik.

Az öröklési szerződés lényeges feltétele továbbá, hogy az örökös túlélje az örökhagyót.

Az öröklési szerződés érvényessége

Míg az írásbeli végrendelkezés lehet saját kézzel írt dokumentum, addig az öröklési szerződést két tanú együttes jelenlétében kell aláírni, és a tanúknak is aláírásukkal kell ellátni. Több oldalas dokumentum esetében – folyamatos sorszámozással- minden oldalt alá kell írnia mind a tanúknak, mind a szerződő feleknek.

Amennyiben az örökség tárgya ingatlan, javasolt az ingatlan nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni az örökös javára.

A tulajdonjog átszállása

A tulajdonjog átszállása nem automatikusan, hanem az örökhagyó halálát követően, a hagyatéki eljárás lefolytatása után történik csak meg: a közjegyző adja át a szerződés részét képező vagyon tulajdonjogát. Amennyiben ez ingatlan, akkor a földhivatalnál kell bejegyeztetni a tulajdonos változását. Az örökösnek a vagyon után illetékfizetési (visszterhes vagyonszerzési illeték) kötelezettsége van, amelynek összege 4 százalék.

A Ptk. szabályai szerint a szerződés teljes mértékben csak a szerződést követő 2 év elteltével érvényesül, amely a kötelesrészre jogosult legközelebbi hozzátartozóknak (az örökhagyó leszármazójának, házastársának és a szülőjének) biztosít lehetőséget, hogy – az örökösödési szerződés ellenére is- a törvényes minimum vagyonrészre igényt támaszthassanak.

Öröklési szerződés megkötéséhez érdemes ügyvédhez fordulni.

Kapcsolódó cikkek